ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਦ੍ਹਾ ਸੁੱਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋਟਲ ਚ

ਅਜੇ ਕਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ.ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤਾ ਸੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ.ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਹੇਲੀ ਤੇ.ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੋਸਤੀ.ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲਈ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਚ.ਕਿਦ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਨੂੰ