ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਤਾ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿਤੀ.ਵੇਖੋ ਕਿਦ੍ਹਾ ਮੰਗਿਆ ਹਕ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨ.ਬਹੁਤ ਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਸਲੀਨ ਨੇ.ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਸਲੀਨ.ਸਮਾਜ ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਪਈ ਵਡੀ ਲੜਾਈ.ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ